കോവിഡ് കാലം നമ്മിലുണ്ടാക്കേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ, കൊറോണവൈറസ് പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങൾ..

മനുഷ്യജീവൻ്റെ വില, മനുഷ്യാസ്തിത്വം അർഹിക്കുന്ന ആദരവ് അഹങ്കാരം, വംശീയത തുടങ്ങിയവ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അനർത്ഥങ്ങൾ രക്തപാനികളായ മനുഷ്യവൈറസുകൾ..

മനുഷ്യജീവൻ്റെ വില, മനുഷ്യാസ്തിത്വം അർഹിക്കുന്ന ആദരവ് അഹങ്കാരം, വംശീയത തുടങ്ങിയവ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അനർത്ഥങ്ങൾ രക്തപാനികളായ മനുഷ്യവൈറസുകൾ..