നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രാർഥന

ഹാഫിള് അമീർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഐനി (ഖത്വീബ് , സഫ സെന്റർ , ചക്കരക്കൽ) സംസാരിക്കുന്നു