കോവിഡ് കാലത്തെ ഭക്ഷണം

പോഷകാഹാരക്കുറവും അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലവും രോഗപ്രതിശേഷി കുറയ്​ക്കുക

ലോക്ഡൗണും വീട്ടിലിരിപ്പും നീണ്ടുപോകുന്നതിനാൽ കൊറോണയ്ക്കൊപ്പം ജീവ


https://www.madhyamam.com/health/food/what-to-eat-in-covid-time-549600