ഖുർആൻ കലിഗ്രഫി മൽസരം

സോളിഡാരിറ്റി യൂത്ത്മൂവ്മെന്റും യൂണിറ്റി മീഡിയയും ചേർന്ന് فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِۖ എന്ന വിഷയത്തിൽ നടത്തുന്ന ഖുർആൻ കലിഗ്രഫി മൽസരം മെയ് 16 മുതൽ - മെയ് 20 വരെ എന്റ്രികൾ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം.

  • വിഷയം : فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِۖ
  • പേന , പേപ്പർ എന്നിവ മത്സരാർഥിയുടെ സൗകര്യത്തിന് തെരെഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്
  • മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവയുടെ പകർപ്പ് പരിഗണിക്കുന്നതല്ല
  • കലാപരത (25) , എഴുത്ത് ഭംഗി (15) , കാലിഗ്രാഫി നിയമങ്ങൾ (60) എന്നിവ പരിഗണിച്ചാണ് മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തുക
  • 1/1/1980 ന് ശേഷം ജനിച്ച കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ സ്ഥിര / താൽക്കാലിക താമസക്കാർക്ക് പങ്കെടുക്കാം. പങ്കെടുക്കാം
  • കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന ഇതര ജില്ലക്കാർക്കും , ഇതര ജില്ലകളിൽ പഠിക്കുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാർക്കും , പ്രവാസികളായ കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാർക്കും പങ്കെടുക്കാം
  • ഒരാൾക്ക് ഒരു എൻട്രി മാത്രമേ സമർപ്പിക്കാവൂ.
  • എൻട്രികൾ മെയ് 20 രാത്രി 10 നുള്ളിൽ www.unitymedia.in എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ അപ് ലോഡ് ചെയ്യണം
  • ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിന് 2,000 രൂപയും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിന് 1,000 രൂപയും സമ്മാനം ലഭിക്കും.